Privacy Statement FastApp B.V.

Dit is het privacy statement van de besloten vennootschap FastApp B.V., hierna: FlexY. FlexY is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77704908 en is gevestigd aan Transistorstraat 31, 1322 CK te Almere. In dit document wordt uitgelegd hoe FlexY omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht FlexY de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Wat doet FlexY

FlexY is een online platform die de winkel en de klant samenbrengt. Dit doet FlexY door middel van een digitaal platform waarmee de klant een order plaatst bij de winkel. Na acceptatie van de order door de winkel zal een driver (bezorger) worden opgeroepen om de order te bezorgen. Dit alles zal vele male sneller verlopen dan een normale online bestelling waardoor de order zo snel mogelijk, maar in ieder geval dezelfde (werk)dag, bezorgd, tenzij Klant een ander bezorgmoment kiest.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van FlexY, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan FlexY, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de order die u plaatst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

FlexY verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens;
 • Locatiegegevens;
 • Profielfoto;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door FlexY verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Het voltooien van het aanmaken van een account;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen (zoals nieuwsbrieven);
 • Verbeteren van de website en/of de App door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website en/of de App;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten door FlexY worden persoonsgegevens verwerkt. FlexY verwerkt uitsluitend gegevens die FlexY noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de dienst heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met FlexY bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.FlexYapp.com indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die FlexY biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig worden uitgevoerd. Zo kan uw bestelling bijvoorbeeld niet worden opgehaald en/of worden geleverd indien wij uw adres niet mogen gebruiken en niet mogen en of kunnen delen met de aangesloten winkels en onze drivers. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. U bent verantwoordelijk voor de gegevens die u verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor uw rekening en risico. Onder schade wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst als gevolg van foutieve gegevens.

Bewaartermijn

De door FlexY verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

FlexY deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op FlexY kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
 • De Drivers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegeven die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
 • De Winkelier, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, locatiegegevens en financiële gegevens.
 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

FlexY neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en qua ernst van uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De data wordt opgeslagen en gehost in een tenminste TIER III gecertificeerd datacentrum dat gevestigd is in Nederland.

Algemene Voorwaarden FlexY

Door het bezoeken en het gebruiken van het platform, stemt u in met de Gebruikers- en Algemene Voorwaarden zoals beschikbaar op de website en het platform. FlexY behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van haar platform en/of de Gebruiks- en Algemene Voorwaarden te wijzigen. De inhoud van het platform is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. FlexY aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van het platform. Het gebruiken van het platform komt geheel voor uw eigen rekening en risico. Aan de inhoud van het platform kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten op het platform zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van FlexY voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

FlexY maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. FlexY mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die FlexY gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Op de website van FlexY worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Dit heeft tot gevolg dat FlexY informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon.

Daarnaast maakt FlexY gebruik van tracking cookies. Met tracking cookies wordt uw bezoekersgedrag op de website bijgehouden, op basis waarvan een profiel wordt opgebouwd. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres e.d. en is uitsluitend bedoeld voor het afstemmen van advertenties op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk zijn. Het gebruik van de tracking cookies is zo privacy vriendelijk mogelijk ingericht waardoor uw privacy gewaarborgd blijft.

Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via de website of het platform onder ‘support’.

Gebruik Social Media

FlexY maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+ en YouTube). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst FlexY u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Tevens is het mogelijk om met uw Social Media-account veilig in te loggen op het platform van FlexY. Uw persoonsgegevens worden namelijk gepseudonimiseerd en versleuteld opgeslagen bij FlexY waardoor het gebruikte Social Media platform geen toegang heeft tot de door u opgeslagen gegevens bij FlexY.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing.

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met FlexY.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan FlexY, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan FlexY over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 • Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. FlexY staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop FlexY met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of het platform onder ‘support’. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt FlexY u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. FlexY zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

FlexY kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website en in de App wordt de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u via de App daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 16 april 2020 te Almere.