Algemene Voorwaarden FastApp B.V.

Dit zijn de Algemeen Voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van FastApp B.V. (hierna te noemen: “FlexY”).

Artikel 1. Algemeen

FlexY is een platform dat Winkel en Klant samenbrengt. Dit doet FlexY door middel van een digitaal Platform waarmee Klant een Order plaatst bij de Winkel. Na acceptatie van de Order door de Winkel zal een Driver worden opgeroepen om de Order op te halen en te bezorgen. De Order wordt zo snel mogelijk, maar in ieder geval dezelfde (werk)dag, bezorgd, tenzij Klant een ander bezorgmoment kiest.

Artikel 2. Definities

Met een hoofdletter geschreven begrippen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld.

 1. Aanbod: elke aanbieding van Producten en/of Diensten van een Winkel via het Platform.
 2. Account: het account van Klant voor het Platform van FlexY waarmee Klant de aangeboden Producten van Winkels kan afnemen tegen betaling.
 3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van de Bijlagen.
 4. Algemene Voorwaarden Winkels: de (algemene) voorwaarden die van toepassing zijn op Producten en Diensten die afkomstig zijn en/of worden geleverd door de Winkels.
 5. App: de mobiele applicaties FlexYApp, FlexY Driver en FlexY Stores die kunnen worden gedownload in de AppStore of Google Play Store zodat het Platform van FlexY kan worden gebruikt.
 6. Bijlage: de bijlagen die aan de Algemene Voorwaarden zijn gehecht en daarmee onlosmakelijk met de Algemene Voorwaarden zijn verbonden.
 7. Data: de data die een Winkel, de Driver of een Klant via het Platform op apparatuur van FlexY opslaat, al dan niet op een externe locatie.
 8. Dienst: de dienst van een Winkel in combinatie met de dienst van de Driver die via het Platform kan worden besteld door Klant.
 9. Dienstverlening: het door FlexY faciliteren en beschikbaar houden van het Account en het Platform waardoor vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht met betrekking tot een Aanbod alsmede het bezorgen dan wel leveren van Producten en/of Diensten binnen de overeengekomen bezorg- en/of levertijd.
 10. Driver: de bezorger die de Order, voor zover het Producten betreffen, ophaalt bij de Winkel en vervolgens bij Klant aflevert.
 11. FlexY: de besloten vennootschap FastApp B.V., gevestigd aan de Transistorstraat 31, 1322 CK te Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77704908.
 12. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
 13. Klant: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Account aanmaakt teneinde Producten en/of Diensten van Winkels af te nemen door middel van het Platform.
 14. Levering: levering van Producten geschiedt door levering van de Producten op het door Klant opgegeven adres door een Driver. Levering van een dienst geschiedt door het ter beschikking stellen van de dienst door middel van activatie, dan wel door middel van het ter beschikking stellen van inloggegevens door de betreffende Winkel.  
 15. Order: de bestelling die Klant via het Platform bij de Winkel plaatst en de acceptatie daarvan door de Winkel waardoor een overeenkomst tot stand komt.
 16. Platform: de door FlexY ter beschikking gestelde online omgeving voor Winkels, Drivers en Klanten door middel van het gebruik van een Account via de Website en/of App.  
 17. Producten: door de betreffende Winkel te leveren fysieke producten welke via het Platform worden aangeboden.
 18. Website: de website van FlexY, https://www.flexyapp.com.   
 19. Winkel: de winkelier die Producten en/of Diensten via het Platform aan Klant aanbiedt.

Artikel 3. Toepasselijkheid

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening die FlexY aanbiedt en op elke Order.

2.         Afwijking van deze voorwaarden is niet mogelijk.

3.         FlexY gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Dienstverlening van FlexY. FlexY zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer (laten) bewaren dan noodzakelijk. Klant realiseert zich dat de persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden gedeeld met de Winkel en de Driver zodat de tussen Winkel en Klant gesloten overeenkomst kan worden uitgevoerd. Meer informatie hierover is te vinden in het Privacy Statement van FlexY.

4.         FlexY is geen contractspartij bij de Overeenkomst die tot stand kan komen tussen de Winkel en Klant.

5.         FlexY heeft geen controle over, en biedt nimmer garantie voor de kwaliteit, geschiktheid, beschikbaarheid, volledigheid, juistheid en/of (il)legaliteit van het Aanbod, of Klant die het Aanbod heeft geplaatst. FlexY wijst erop dat elke Klant een zelfstandige onderzoeksplicht heeft om te onderzoeken of het getoonde Aanbod voldoet aan zijn/haar wensen en/of verwachtingen.

6.         Het Aanbod kan links bevatten naar websites van de Winkel. Op de websites van de Winkel kunnen andere cookies en/of privacy statements van toepassing zijn. Ook zijn op een Order de Algemene Voorwaarden Winkels van toepassing naast deze voorwaarden. FlexY is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid of de onjuistheid van de (inhoud van de) websites van derden. Een link op de Website en/of Aanbod naar een Winkel is nimmer aan te merken als een goedkeuring van FlexY van de Producten en/of Diensten van de Winkel.

Artikel 4. Het Account

1.         Elke Klant dient een Account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van bepaalde functies van het Platform, zoals het bekijken van een Aanbod en het plaatsen van Orders.

2.         Klant verklaart en garandeert dat hij/zij bevoegd is om een Order te plaatsen. Indien Klant in strijd handelt met voornoemde, komt FlexY het recht toe Klant de toegang tot en/of het gebruik van het Platform te ontzeggen door het Account te blokkeren.

3.         De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen om gebruik te kunnen maken van het Platform:

 1. De Klant dient een Account bij FlexY te hebben;
 2. De Klant is minimaal 16 jaar oud;
 3. De Klant dient een vaste woon- of verblijfsplaats op te geven om gebruik te kunnen maken van de Dienstverlening;
 4. De Klant dient toestemming te geven tot het gebruik van zijn/haar locatie; en
 5. De Klant is per telefoon, dan wel per e-mail, bereikbaar.

4.         Het Account kan geregistreerd worden met: (i) een mobieltelefoonnummer, (ii) een e-mailadres met een wachtwoord, (iii) een Facebookaccount of (iv) een Google-account.

5.         Het gebruik van het Account is strikt persoonlijk en Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn/haar Account.

6.         Indien Klant vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Klant FlexY onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken.

7.         Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van de apparatuur waarmee hij/zij het Platform gebruikt en dient zorg te dragen voor een adequate beveiliging van de inloggegevens zodat Klant de kans op identiteitsfraude tot een minimum beperkt. Om de identiteit en veiligheid te garanderen is een multi-factor-authentication (MFA) noodzakelijk bij het inloggen op een onbekend apparaat. Indien Klant content, gegevens en informatie op het Platform van FlexY plaatst, komt het gebruik en de inhoud van deze content voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor alle gegevens, informatie en content die hij/zij op het Platform plaatst of laat plaatsen.

8.         Klant is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien Klant vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Klant per direct contact op te nemen met FlexY. Klant is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het Account, tenzij Klant kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

Artikel 5. Gebruik van het Platform

1.         FlexY verstrekt aan Klant een recht voor het gebruik van het Platform via de App en/of de Website voor onbepaalde tijd. Op elk gewenst moment kan Klant het Account beëindigen waarna FlexY alle Data zal verwijderen behoudens Data die FlexY dient te blijven bewaren zodat zij aan haar wettelijke verplichting kan voldoen.

2.         FlexY kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van het Platform zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een Account, de omvang van de te plaatsen Order, het voltooien van een verificatieproces en het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

3.         FlexY neemt alle redelijke maatregelen die van haar verwacht kunnen worden met betrekking tot het verificatieproces. Hiervoor wordt onder andere, maar niet uitsluitend, gebruik gemaakt van een multi-factor-authentication (MFA).  

4.         Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FlexY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van het Platform aan FlexY worden verstrekt.

5.         Elke Klant heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor alle inhoud die Klant beschikbaar stelt op of via het Platform. Door het plaatsen van informatie in het Account, garandeert Klant dat hij/zij de eigenaar is van alle gegevens die hij/zij publiceert, dan wel gemachtigd/bevoegd is om dergelijke informatie te publiceren/te openbaren via het Platform. Tevens staat Klant ervoor in dat alle informatie en/of gegevens die hij/zij via het Platform publiceert, vrij is/zijn van daarop rustende intellectuele eigendomsrechten van derden, noch een schending van de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.         FlexY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat FlexY is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FlexY bekend was.

7.         Klant heeft toegang tot de informatie zoals gepubliceerd en weergegeven op het Platform. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij/zij op het Platform of in het Account plaatst. Indien Klant vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Klant FlexY onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Klant dient zelf zijn/haar gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn/haar gegevens in het eigen Account aanpassen.

8.         FlexY is gerechtigd om (delen van) het Platform te wijzigen, alsmede haar Dienstverlening. Klant zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden via de Website en een melding in de App.

Artikel 6. Levering Order

 1. Nadat Klant via het Platform een Order heeft geplaatst bij een Winkel en de Winkel de Order heeft geaccepteerd, wordt binnen het geografisch gebied een Driver geselecteerd die de Order kan ophalen bij de Winkel en zo snel mogelijk bij Klant kan bezorgen.
  1. Alle bestellingen die voor 16:00 uur hebben plaatsgevonden zullen dezelfde (werk)dag worden bezorgd, tenzij Klant een ander bezorgmoment kiest.
  1. Afhankelijk van de openingstijden van de Winkel en het geografisch gebied zal er geen levering plaatsvinden op zon- en feestdagen.
  1. Het kan natuurlijk voorkomen dat de bezorgtijd, door omstandigheden die FlexY niet in de hand heeft, kan oplopen. Dit kan ook zijn doordat Klant een later bezorgmoment gekozen heeft. De bezorgtijd is dan ook een indicatie en geldt niet als een fatale termijn. Klant wordt hierover via meldingen in de App op de hoogte gehouden.
  1. Als plaats van levering wordt het adres aangehouden dat Klant heeft aangegeven op het Platform. De Driver bezorgt enkel binnen het vooraf, ten tijde van het plaatsen van de Order, bepaalde geografisch gebied.
  1. Indien Klant zich bedenkt en de Order wil annuleren, kan dit enkel voordat deze is bevestigd door de Winkel. In elke ander face van de Order is annulering niet mogelijk. Ik dit geval dient Klant de bestelling aan te nemen en deze zelf te retourneren aan de Winkel.
  1. Indien Klant niet beschikbaar is om de Order aan te nemen, zal de Driver contact opnemen via het Platform en zal maximaal 5 minuten op Klant worden gewacht. Indien deze wachttijd is verstreken, zal de Driver de Order retourneren aan de Winkel en dient Klant de Order zelf op te halen. Eventuele kosten, waaronder de bezorgingskosten, komen voor rekening van Klant.
  1. Vanaf het moment van levering overhandigt de Driver de (digitale) pakbon door ondertekening aan Klant en gaat het risico van de Order over op Klant. Door ondertekening verklaart Klant de Producten te hebben gecontroleerd en in goede orde te hebben ontvangen.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. Klant mag gedurende 14 dagen na ontvangst van de Order de overeenkomst met de Winkel herroepen door via het Platform hiervan mededeling te doen aan de betreffende Winkel door middel van het invullen van de benodigde gegevens.
  1. De Winkel zal vervolgens via het Platform instructies voor retournering van de Producten sturen, voor zover geen sprake is van een Product waarop het herroeppingsrecht niet van toepassing is.
   1. Het recht van herroeping bestaat niet ten aanzien van:
    (i) Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt;

(ii) Producten die op verzoek van Klant op maat zijn gemaakt;

(iii) Producten die duidelijk van persoonlijk aard zijn;

(iv) Producten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling (indien aanwezig) na levering is verbroken;

(vi) Producten die bederfelijk van aard zijn of die een beperkte houdbaarheid hebben;

(vii) de levering van audio- of video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Klant de verzegeling heeft verbroken;

(viii) de levering van een Dienst die online heeft plaatsgevonden waarvan de Klant de eenmalige licentie heeft gebruikt waardoor Klant afstand heeft gedaan voor de herroeping van de afgenomen Dienst en

(ix) losse exemplaren van kranten, tijdschriften en magazines.

 • Voor verdere informatie over het herroepingsrecht, verwijst FlexY naar de Algemene Voorwaarden Winkels.
  • De volledige kosten voor retournering van de betreffende Order, zijn voor rekening van Klant. Tot het moment dat de Producten, waarop Klant het herroepingsrecht wenst uit te oefenen, geretourneerd zijn aan de Winkel dient Klant zorgvuldig om te gaan met de Producten en de verpakkingen.
   • In geval van herroeping zal Klant de Order (het Product met alle toebehoren) in originele staat en verpakking retourneren overeenkomstig de door de Winkel gegeven instructies.
   • Indien Klant op een correcte wijze heeft voldaan aan bovenstaande voorwaarden, betaalt FlexY het bedrag dat door Klant betaald is voor de Order terug op het bij FlexY bekende rekeningnummer. De betaling vindt plaats binnen 14 dagen nadat de Winkel via het Platform heeft bevestigd dat Klant bovenstaande voorwaarden en de voorwaarden van de Winkel correct heeft nageleefd.       

Artikel 8. Onrechtmatig handelen

1.         Ingeval van (mogelijke) strafbare (zoals diefstal) en/of onrechtmatige handelingen is FlexY verplicht hiervan aangifte te doen en de door Klant verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. FlexY komt het recht toe Klant de toegang tot het Account en het Platform te ontzeggen.

2.         Naast de verplichtingen uit de wet, komt schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Klant.

3.         Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van FlexY of derden en/of onrechtmatig handelen door Klant, is FlexY tevens gerechtigd om het Account van Klant te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het Account van Klant, dan wel van het Platform zoals het beperken of uitschakelen van het plaatsen van Orders en beoordelingen.

4.         FlexY zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is FlexY aansprakelijk voor de geleden schade van Klant, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen of nalaten van Klant.

Artikel 9. Beschikbaarheid Dienstverlening

1.         FlexY staat er niet voor in dat de Dienstverlening altijd zal voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen van Klant.

2.         FlexY spant zich in om (de toegang tot) de Dienstverlening voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Klant, Winkel en Driver maar staat er niet voor in dat het Platform te allen tijde volledig beschikbaar zal zijn.

3.         FlexY is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel een gevaar kan ontstaan in het gebruik van het Platform, om de toegang tot het Platform (tijdelijk) te blokkeren. FlexY is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van een Account, en het Platform te kunnen waarborgen.

4.         FlexY is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van FlexY ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van het Platform. FlexY kan, tijdelijk en met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van Klant, de beschikbaarheid van het Platform beperken indien FlexY dit noodzakelijk acht gelet op eventuele capaciteitslimieten, de veiligheid/integriteit van de servers van FlexY, of om onderhoud uit te voeren aan het Platform. FlexY is gerechtigd om onderhoud te verrichten aan het Platform en kan nieuwe functionaliteiten introduceren.

5.         FlexY zal Klant zoveel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan het Platform, tenzij dergelijke wijzigingen van minimale aard zijn zonder dat dit een wezenlijk effect heeft op het gebruik.

6.         In overmachtssituaties of nationale noodtoestanden kan FlexY de manier waarop haar Dienstverlening wordt aangeboden (tijdelijk) aanpassen. Hierbij kan tevens de Beschikbaarheid worden beperkt.

7.         FlexY heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de communicatie tussen Klant, Winkel en Driver, en geeft geen garantie over de geschiktheid of beschikbaarheid van het Aanbod, de bevoegdheid van een Winkel om een Aanbod te plaatsen, noch over de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie.

8.         Elke Klant heeft een zelfstandige verplichting om onderzoek te doen naar het Aanbod zoals weergegeven. Alle weergegeven informatie en aantallen op het Platform zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten van de zijde van de Winkel. FlexY is nimmer aansprakelijk indien het Aanbod niet voldoet aan de verwachtingen van Klant.

Artikel 10. Betaling

1.         Klant is de volledige vergoeding verschuldigd aan FlexY, die op basis van de geplaatste Order verschuldigd is aan de Winkel en Driver. De weergegeven prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en inclusief bezorgkosten. De bezorgkosten worden wel afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de Order en kunnen variabel zijn afhankelijk van de aard van de Order (zoals gewicht, omvang, locatie en Winkel).

2.         Klant dient de in lid 1 omschreven kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, direct te voldoen via de door FlexY aangewezen betaalmethode. Eventuele aanvullende kosten in verband met betalingen vanuit of naar het buitenland komen voor rekening van Klant.

3.         Indien Klant niet direct aan haar betalingsverplichting voldoet, wordt de Order niet geaccepteerd door de Winkel, wordt de Order niet voltooid in het Platform en wordt de Dienst ook niet uitgevoerd door de Driver.

4.         Indien een andere wijze van betaling overeengekomen is en wanneer Klant haar betalingsverplichting niet correct nakomt, is Klant van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal FlexY zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

5.         Indien FlexY meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

6.         Indien Klant overgaat tot annulering van een Order, is de door Klant verrichtte betaling veiliggesteld. De betaling van Klant blijft namelijk in ieder geval gedurende de periode dat herroeping nog mogelijk is, op een gesecureerde rekening staan zodat retournering van het geldbedrag met eventueel in mindering gebrachte retourneringskosten, gegarandeerd wordt. De betaling van Klant bevindt zich nog niet in het vermogen van de Winkelier. FlexY zal het verschuldigde bedrag dat door Klant betaald is voor de Order direct terugstorten op het bij FlexY bekende rekeningnummer van Klant.

Artikel 11. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. FlexY gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende wet- en regelgeving gebruiken. Hoe Flexy (persoons)gegevens verwerkt wordt volledig omschreven in het Privacy Statement.
  1. Bij het aanmaken van een Account, dient Klant vooraf akkoord te gaan dan wel te bevestigen kennis te hebben genomen van het Privacy Statement van FlexY.   

Artikel 12. Beperking van Aansprakelijkheid

 1. FlexY is op geen enkele wijze aansprakelijk tegenover Klant uit welke hoofde dan ook, tenzij dwingend recht anders bepaald en hier niet vanaf geweken mag worden.
  1. Indien een Order niet wordt bezorgd, dient Klant via het Platform contact op te nemen met de betreffende Driver en/of Winkel. FlexY faciliteert enkel het Platform en de mogelijke communicatievormen tussen de Winkel, Driver en Klant. FlexY is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van een Overeenkomst. Met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst is FlexY geen contractspartij zodat zij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt.

3.         Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit FlexY aansprakelijkheid uit voor alle schade geleden door Klant op grond van:

(i) het gebruik van het Platform;

(ii) het plaatsen van Orders bij Winkels via het Platform;

(iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van het Platform;

(iv) veranderingen in, aan of op het Platform van FlexY; en

(v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie die de Winkel op het Platform heeft geplaatst.

4.         Indien en voor zover FlexY aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag dat Klant aan FlexY betaald heeft in het kader van de Overeenkomst, doch ten hoogste tot een jaar (12 maanden) voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

5.         Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van FlexY vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij FlexY binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. In ieder geval vervalt een jaar na bezorging van de Order de aansprakelijkheid van FlexY.

6.         FlexY is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van de Winkels, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van het Platform in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor het Platform is bedoeld.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Klant uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van FlexY, alsmede op de goede naam van FlexY. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van FlexY waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website en de App berusten uitsluitend bij FlexY.
  1. Het is elke Klant verboden om de (inhoud) van de Website of de App te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FlexY. Klant heeft slechts een beperkt gebruiksrecht om gebruik te maken van de Website en de App.
  1. De (inhoud van) de App en het Aanbod kan beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten en/of handelsmerken. Door het Platform te gebruiken gaat elke Klant ermee akkoord dat de intellectuele eigendomsrechten berusten bij FlexY en/of de Winkel die het Aanbod heeft geplaatst. Klant is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van het Platform, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

4.         Elke Klant kan aanwijzingen en/of klachten melden bij FlexY over inbreukmakende of    illegale aanbiedingen, of klachten over andere Klanten. Een melding kan gedaan             worden via het Platform onder ‘support’.

Artikel 14. Klachten

1.         Indien Klant niet tevreden is over (i) de Dienstverlening van FlexY, (ii) de afhandeling van een Order dan wel de levering van een Product door een Winkel of (iii) de werkwijze van een Driver, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden bij FlexY. De klacht kan direct na de afronding van de Levering worden gemeld in de automatische pop-up waar wordt gevraagd de Order een beoordeling te geven. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil FlexY de klacht in behandeling kunnen nemen.

2.         Klachten met betrekking tot de dienstverlening van een Winkel dienen door Klant zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid ook te melden bij de betreffende Winkel. Voor de behandeling van deze klachten zijn de Algemene Voorwaarden Winkels van toepassing. FlexY is hier geen partij bij.

3.         FlexY zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4.         Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 15. Wijzigingen voorwaarden

 1. Het staat FlexY vrij om (delen van) de Website, de App en het Platform aan te passen, alsmede de inhoud van haar Dienstverlening en deze Algemene Voorwaarden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. Klant ontvangt hiervan via de App ook een melding. De Klant zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen.
  1. Indien Klant het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Klant het gebruik van de Dienstverlening onmiddellijk beëindigen. Klant zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop het gebruik van het Account en het Platform beëindigd kan worden. Indien Klant niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de Overeenkomst beëindigd gaat Klant akkoord met de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Ook indien Klant vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website en/of App gebruikt, wordt Klant geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Artikel 16. Slotbepalingen

1.         Op de Dienstverlening van FlexY is Nederlands recht van toepassing.

2.         Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Diensten van FlexY, het gebruik van de App of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement van de rechtbank Midden Nederland, locatie Lelystad.

3.         Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan tast dit de rechtsgeldigheid van overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.

Almere, 16 april 2020